IJEPEG-UMKI / ePlatforma

2010

Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij (javni del projekta predstavlja spletišče, ki ga gledate).

Projekt predvideva razvojno integracijo interne in javne e-platforme ter e-gradiv za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij skozi celostno uvedbo kombinirane (spletno močno podprte) izvedbe študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse. Njegova ključna prednost pred sorodnimi študijskimi programi bo prav inovativni razvoj in aktivna raba e-vsebin ter e-storitev za produkcijo, distribucijo in diskusijo umetniških oziroma kreativnih procesov, izdelkov ter storitev.


Projekt predvideva razvojno integracijo interne in javne e-platforme ter e-gradiv za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij skozi celostno uvedbo kombinirane (spletno močno podprte) izvedbe študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse. Njegova ključna prednost pred sorodnimi študijskimi programi bo prav inovativni razvoj in aktivna raba e-vsebin ter e-storitev za produkcijo, distribucijo in diskusijo umetniških oziroma kreativnih procesov, izdelkov ter storitev.

Kurikularno optimiziran program za kombinirano izvajanje znotraj prvega pilotskega študijskega leta bo omogočal vzpostavitev (tako interne kot javne) e-platforme, kasneje namenjene kombinirani izvedbi vseh treh letnikov programa. Postopno bodo implementirana namensko izdelana in deloma digitalizirana e-gradiva, ki bodo po selekciji dostopna tudi širši javnosti.

Pilotska kombinirana izvedba prvega letnika visokošolskega programa z udeležbo vseh študentov in učiteljev, njena interna kvantitativna in kvalitativna analiza ter (tudi zunanja) evalvacija, in nenazadnje diskusija v zainteresiranih javnostih bodo pripeljale do zanesljivega modela, katerega uvedba s strani drugih šol in institucij bo zaradi odprtosti kode ter licenc hitra in preprosta.

Pri postopni implementaciji modela v vseh treh dodiplomskih letnikih in kasneje na ravni podiplomskega programa bo poudarjeno prepletanje kurikularno-konceptualne in tehnično-izvedbene ravni. Projekt bo pomembno prispeval k uveljavitvi e-vsebin in e-storitev v umetnostni pedagogiki ter v širši umetnostno-akademski sferi predvsem z vidika didaktične in tudi raziskovalne rabe IKT, ta področja pa učinkoviteje navezal na konjunkturna sektorja kreativnih industrij ter kulturnega menedžmenta.

S preizkušenim modelom ter s samo platformo in njenimi vsebinami (skupnost, projekti, gradiva, diskusije, natečaji, festivali) bo pospešen razvoj tega doslej neupravičeno prezrtega področja. Diplomanti bodo kot aktivni deležniki informacijske družbe iz kulturno-umetniške sfere suvereno prestopali v (kreativno) industrijsko, svoje veščine uporabe ter poglobljeno razumevanje sodobnih digitalnih tehnologij pa realizirali v različnih vlogah znotraj interdisciplinarnih kreativnih timov.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3.5.2. Gospodarsko razvojna infrastruktura ter prednostne usmeritve: 3.5.2.2 Informacijska družba.