Projekt GO! STUDIO / Progetto GO! STUDIO

– Il post è pubblicato in italiano di seguito.

GO! STUDIO – Krepitev čezmejnih zmogljivosti na AV področju z mladimi za mlade

Projekt GO! STUDIO – Krepitev čezmejnih zmogljivosti na AV področju z mladimi za mlade je neprecenljiv korak naprej v krepitvi regionalnih potencialov tako na področju kulture kot gospodarstva. Skupni trud partnerjev, Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kinoateljeja, je osredotočen na dvig kakovosti in dostopnosti izobraževanja ter praktičnih možnosti za mlade, ki se želijo uveljaviti v svetu avdiovizualne umetnosti.

Naš cilj je okrepiti materialne in človeške vire v čezmejni regiji, da bi ustvarili vzpodbudno okolje za mlade talente. S projektom GO! STUDIO nadgrajujemo studijske zmogljivosti, opremo in svetlobni sistem, s čimer omogočamo boljše pogoje za izobraževanje, ustvarjanje in produkcijo filmov ter animacij. Hkrati pa vzpostavljamo številna usposabljanja in mentorske programe, ki mladim omogočajo lažji prehod iz šolanja na trg dela ter izboljšujejo njihove perspektive za delo in življenje v naši regiji.

Naše dejavnosti zajemajo širok spekter usposabljanj – od praktičnih delavnic za mlade avtorje in animatorje do programov za mentorje filmske vzgoje kot tudi profesionalce. Dejavnosti se bodo izvajale v naših prostorih Akademije umetnosti na Vipavski cesti 13 v Novi Gorici. S poudarkom na vseživljenjskem učenju in razvoju kritičnega mišljenja, želimo ustvariti trajne učinke, ki bodo presegali meje projekta in prispevali k bogatitvi kulturnega in gospodarskega tkiva naše regije.

Projekt GO! STUDIO ni le izoliran projekt, temveč se tesno povezuje z obsežnim programom Evropske prestolnice kulture GO! 2025. S skupnimi močmi podpiramo in dopolnjujemo projekte kot je Cinecittà – Mesto filma ter s tem prispevamo k dolgoročnemu vplivu in razvoju vseh vključenih iniciativ. Projekt gradi mostove med izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom ter omogoča mladim, da uresničijo svoje sanje in prispevajo k bogastvu naše skupnosti.

Projekt financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

GO! STUDIO – Sviluppo delle competenze spendibili su entrambi i lati del confine settore degli audiovisivi  con i giovani per i giovani

Il progetto GO! STUDIO – Sviluppo delle competenze spendibili su entrambi i lati del confine nel settore degli audiovisivi con i giovani per i giovani costituisce un passo avanti nel rafforzamento dei potenziali del nostro territorio nel settore culturale ed economico. Il lavoro di cooperazione dei due partner, l’Accademia delle Arti dell’Università di Nova Gorica e il Kinoatelje, è incentrato sull’aumento della qualità e dell’accessibilità dell’istruzione, nonché delle opportunità pratiche per i giovani che desiderano affermarsi nel mondo dell’arte audiovisiva.

Il nostro obiettivo è rafforzare le risorse materiali e umane del territorio transfrontaliero, al fine di creare un ambiente stimolante per i giovani talenti. Con il progetto GO! STUDIO miglioriamo l’offerta formativa e degli studi, l’attrezzatura e il sistema di illuminazione, fornendo così migliori condizioni per l’istruzione, la realizzazione e la produzione di film e animazioni. Allo stesso tempo, istituiamo numerosi programmi di formazione e di tutoraggio che facilitano ai giovani il passaggio dallo studio al lavoro, migliorando le loro prospettive di lavoro e di vita nella nostra regione.

Le nostre attività comprendono una vasta gamma di corsi di formazione, dagli workshop pratici, dedicati ai giovani autori e animatori, ai programmi per i tutor di educazione cinematografica, nonché per i professionisti. Le attività si svolgeranno negli gli spazi presso l’Accademia delle Arti in Via Vipavska 13 a Nova Gorica. Con un’enfasi sull’apprendimento a 360 gradi e lo sviluppo del pensiero critico, miriamo a creare effetti duraturi che durino anche dopo la conclusione del progetto e contribuiscano all’arricchimento del tessuto culturale ed economico della nostra regione.

Il progetto GO! STUDIO non è solo un’iniziativa a se stante, ma si collega strettamente al vasto programma della Capitale Europea della Cultura GO! 2025. Unendo le nostre forze, supportiamo e integriamo progetti come Cinecittà – Mesto filma, contribuendo così all’impatto e allo sviluppo a lungo termine di tutte le iniziative coinvolte. Il progetto costruisce ponti tra istruzione, cultura ed economia, consentendo ai giovani di realizzare i loro sogni e di contribuire alla ricchezza della nostra comunità.

Il progetto è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

www.ita-slo.eu

www.euro-go.eu/spf