Univerza v Ljubljani že drugo leto objavlja mesečno spletno revijo o kulturnih dogodkih, ki se odvijajo in producirajo znotraj njihove univerze – kULturnico. K sodelovanju v tokratni številki revije (let. II – št. 7) so povabili tudi ostale univerze in njihove izobraževalne, raziskovalne enote, da se predstavijo s kulturnimi in umetniškimi dosežki svojih študentk_ov, alumnih, profesoric_jev ter izpostavijo svoje dogodke na tem področju, ki so jih organizirali v zadnjem študijskem letu 2022-2023.

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je bilo tako stičišče za pobudo, ki jo je ostalim rektorjem podal prof. dr. Gregor Majdič, predsednik RKRS in rektor Univerze v Ljubljani. Še bolj osredotočeno pa so se s tem ukvarjali znotraj delovne skupine Univerzitetni umetniški observatorij (UUO) RKRS, ki ji predseduje prorektor za umetnost Univerze v Ljubljani prof. mag. Matjaž Drevenšek, in katere člana sta tudi dekan naše Akademije prof. Boštjan Potokar in direktorica programa, prof. Rene Rusjan. UUO je bil vzpostavljen leta 2011.

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v Republiki Sloveniji. RKRS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami ter drugimi visokošolskimi in znanstvenoraziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove.
V okviru RKRS organiziramo javne razprave o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva.
Predsedujoča za mandatno obdobje 2022‒2023 je Univerza v Ljubljani. Člani RKRS smo že na 1. seji sklenili, da bomo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati smo pozvali ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi RKRS sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

–prof. dr. Gregor Majdič, predsednik RKRS

O Univerzitetnem umetniškem observatoriju RKRS iz skupščin in sestankov povzema predsednik UUO, prof. mag. Matjaž Drevenšek:

Področje umetnosti, ki mu skozi besedo priznavamo mesto in pomen, ostaja izvzeto, nekoliko zastrto in včasih celo odstranjeno znotraj realnosti bistvenih poudarkov vizije izobraževalnega sistema. Velikokrat se zdi, da zaradi nepoznavanja narave umetniške prakse, stroke in poslanstva prihaja do pomanjkljivih in neizoblikovanih stališč, do nejasnosti in nesporazumov v odnosu do fenomena umetniških prizadevanj znotraj izobraževalne prakse. Verjamemo, da bo Univerzitetni umetniški observatorij organ, ki se zaveda svojega poslanstva in bo prevzel funkcijo povezovanja in promocije vseh subjektov visokošolskih izobraževalnih institucij, ki delujejo na področju umetnosti.
Poslanstvo UUO je v funkciji povezovanja univerzitetnih izobraževalnih institucij, ki delujejo na področju umetnosti in promocije umetniške odličnosti v najširšem pomenu.
Univerzitetni umetniški observatorij bo deloval v smislu doseganja boljšega vključevanja področja umetnosti v poslanstvo slovenskih univerz. Pomemben cilj je tudi skupna promocija umetnosti na vseh univerzitetnih institucijah in zunaj njih. Prav tako si bomo prizadevali s povezovanjem in strokovnim delom doseči skupna merila kakovosti in dodatno omogočili razvijanje kriterijev kakovosti za področje umetnosti. Pomembna naloga je tudi priprava identifikacije aktivnosti po posamičnih institucijah in priprava predlogov po aktivnejšem vključevanju študentov v poslanstvo umetniških institucij.

–Prof. mag. Matjaž Drevenšek, predsednik Univerzitetnega umetniškega observatorija Rektorske konference Republike Slovenije in prorektor za umetnost Univerze v Ljubljani